везде


Bản dịch: khắp nơi
Chuyển ngữ: [vis'dè]

Thành phần câu văn: Наречие

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này