Tự đăng ký

весной


Bản dịch: mùa xuân
Chuyển ngữ: [vesnoj]

Thành phần câu văn: Существительное
Số:

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này