Tự đăng ký

внимательно


Bản dịch: chú ý
Chuyển ngữ: [vnimatel`na]

Thành phần câu văn: Наречие

Ví dụ về sử dụng

Я тебя внимательно слушаю... [ya tebyà vnimàtel`no slùshayu] - Tôi đang chăm chú lắng nghe bạn...Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này