водить


Bản dịch: lái xe
Chuyển ngữ: [vadit`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

водить машину [vadìt’ mashìnu] - lái xe
Вы умеете водить машину? [vy umèiti vadìt' mashìnu] - Bạn có biết lái xe không?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này