Tự đăng ký

восток


Bản dịch: hướng đông
Chuyển ngữ: [vastok]

Thành phần câu văn: Существительное
Số:

Ví dụ về sử dụng

Задание - найдите Владивосток на карте России. [zadànije: najdìti Vladivastòk na kàrti Rassìi] - Bài tập - bạn hãy tìm trên bản đồ nước Nga Vlađivostok.
Из Москвы во Владивосток путешествие на самолёте занимает около девяти часов. [is Maskv`y va Vladivastòk putishèstvije na samal'òti zanimàit òkala divitì chisòf] - Đi du lịch từ Matxcơva đến Vlađivostok bằng máy bay hết khoảng chín tiếng đồng h̀.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này