встречаться


Bản dịch: đón
Chuyển ngữ: [fstrechat`sya]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

встречаться с кем-либо [vstrichàtsa s kèmliba] - hẹn hò với ai đó
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này