Tự đăng ký

говорить


Bản dịch: nói
Chuyển ngữ: [gavarìt']

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

Вы не могли бы говорить медленнее? [vy nimaglì by gavarìt' mèdlinnije] - Bạn có thể nói chậm được hơn không?
С кем можно поговорить о сотрудничестве? [s kem mozhna pagavarit` o satrudnichistve?] - Tôi có thể nói chuyện với ai về vấn đề hợp tác?



Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này