Tự đăng ký

господин


Bản dịch: quý ông
Chuyển ngữ: [gaspadin]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

уважаемый господин [uvazhàimyj gaspadìn] - kính gửi ngài
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này