грустно


Bản dịch: buồn bã
Chuyển ngữ: [grusno]

Thành phần câu văn: Наречие

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này