Tự đăng ký

далёкий


Bản dịch: xa xăm
Chuyển ngữ: [dal'òkij]

Thành phần câu văn: Прилагательное

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này