девятьсот


Bản dịch: chín trăm
Chuyển ngữ: [devyat`sot]

Thành phần câu văn: Числительное

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này