дорога


Bản dịch: con đường
Chuyển ngữ: [daròga]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

Это правильная дорога к...? [èhta pràvil'naya daròga k] - Đây là con đườn gđúng để đi tới...?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này