дорогой


Bản dịch: quý hóa
Chuyển ngữ: [daragoj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Ví dụ về sử dụng

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này