правда


Bản dịch: sự thật
Chuyển ngữ: [pràvda]

Ví dụ về sử dụng

Хороший день, не правда ли? [kharòshij dèn', ni pràvda li] - Một ngày tuyệt đẹp, có đúng không?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này