печенье


Bản dịch: bánh quy
Chuyển ngữ: [pichèn'je]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này