Tự đăng ký

мужчина


Bản dịch: đàn ông
Chuyển ngữ: [musshìna]

Ví dụ về sử dụng

высокий мужчина [vysòkij musshìna] - người đàn ông cao
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này