Tự đăng ký

ничего


Bản dịch: không có gì
Chuyển ngữ: [nichivò]

Ví dụ về sử dụng

ничего не говори [nichivo ne gavari] - đừng có nói gì nhé
ничего не принесла [nichivo ne prinisla] - cô ta không đem gì đến



Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này