остров


Bản dịch: hòn đảo
Chuyển ngữ: [òstraf]

Ví dụ về sử dụng

Американские Виргинские острова [amerikànskije virgìnskije ostrovà] - Quần đảo Virgin Hoa Kỳ
Британские Виргинские острова [brtànskije virgìnskije ostrovà] - Quần đảo British Virgin
Каймановы острова [kajmànovy astrovà] - Quần đảo CaymanBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này