Tự đăng ký

задание


Bản dịch: bài tập
Chuyển ngữ: [zadanie]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Ví dụ về sử dụng

Задание - найдите Владивосток на карте России. [zadànije: najdìti Vladivastòk na kàrti Rassìi] - Bài tập - bạn hãy tìm trên bản đồ nước Nga Vlađivostok.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này