Tự đăng ký

заказывать


Bản dịch: đặt hàng
Chuyển ngữ: [zakazyvat`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

Что будете заказывать? [chto budete zakazyvat`] - Bạn sẽ đặt thứ gì?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này