Tự đăng ký

зал


Bản dịch: phòng họp
Chuyển ngữ: [zal]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Зал ожидания [zàl azhidàniya] - Phòng chờ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này