Tự đăng ký

звать


Bản dịch: gọi
Chuyển ngữ: [zvat`]

Ví dụ về sử dụng

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này