Tự đăng ký

звонок


Bản dịch: cái chuông
Chuyển ngữ: [zvonok]

Ví dụ về sử dụng

У меня другой звонок, оставайся на линии, пожалуйста. [u minyà drugòj zvanòk, astavàjsya na lìnii, pazhàlusta] - Tôi đang có cuộc điện thoại khác, xin vui lòng giữ máy chờ.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này