здание


Bản dịch: tòa nhà
Chuyển ngữ: [zdanie]

Ví dụ về sử dụng

Вы увидите его прямо за зданием. [vy uvìdite jegò pryàmo za zdànijem] - Bạn nhìn thấy nó thẳng trước mặt sau toà nhà.
Когда был построен этот памятник (это здание)? [kagda byl pastroin ehtot pam'atnik (ehta zdanie)?] - Khi nào được xây dựng lên tượng đài này (toà nhà này)?
Покиньте здание. [pakin'te sdànije] - Các bạn hãy rời khỏi tòa nhà.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này