знакомиться


Bản dịch: làm quen
Chuyển ngữ: [znakomit`sya]

Ví dụ về sử dụng

Можно ознакомиться с техническими характеристиками этого прибора? - Có thể làm quen với các đặc tính kỹ thuật của thiết bị này?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này