Tự đăng ký

знать


Bản dịch: hiểu biết
Chuyển ngữ: [znat`]

Ví dụ về sử dụng

Могу я узнать твой номер? [magù ya uznàt' tvoj nòmir] - Tôi có thể biết được số của bạn?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này