имя


Bản dịch: tên
Chuyển ngữ: [imya]

Ví dụ về sử dụng

ФИО - Фамилия Имя Отчество [FIO - Familiya Imya Otchestvo] - ФИО - Họ, tên, tên theo tên bốBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này