кино


Bản dịch: xem phim
Chuyển ngữ: [kino]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Ví dụ về sử dụng

Пойдём в кино? [pajd'òm f kinò] - Chúng ta hãy đi rạp phim đi?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này