Tự đăng ký

клуб


Bản dịch: câu lạc bộ
Chuyển ngữ: [klup]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Пойдём в клуб? [pajd'òm f klup] - Chúng ta hãy đi đến câu lạc bộ chứ?
Я иду в клуб. Иван тоже идёт в клуб. [Ya idù v klup. Ivàn tòzhe idyòt v klup] - Tôi đi đến câu lạc bộ. Ivan cũng đi đến câu lạc bộ.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này