конфета


Bản dịch: cái kẹo
Chuyển ngữ: [kanf`eta]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này