кофе


Bản dịch: cà phê
Chuyển ngữ: [kòfe]

Ví dụ về sử dụng

большая чашка кофе [bal'shàya chàshka kòfe] - một cốc cà phê lớn
большая чашка кофе [bal'shàya chàshka kòfe ] - cốc cà phê lớn
Закажите кофе! [zakazhìti kòfe! ] - Bạn hãy đặt cà phê!
кофе в постель [kòfe v pastèl'] - cà phên trên giường
кофе с молоком [kòfe s malakòm] - cà phê với sữa
кофе с сахаром [kòfe s sàkharam] - cà phê với đường
кофе со сливками [kòfe sa slìfkami] - cà phê với váng sữa
перерыв на кофе [pereryv na kofe] - giờ nghỉ uống cà phên
пить кофе [pit' kofe] - uống cà phê
Пожалуйста, дайте мне кофе со сливками. [pàzhalusta dàjti mn'eh kòfe sa slìfkami] - Xin vui lòng cho tôi ly cà phê với váng sữa.
Ты любишь кофе. Я тоже люблю кофе. [Ty lyùbish' kòfe. Ya tòzhe lyublyù kòfe] - Bạn thíc cà phê. Tôi cũng thích cà phê.
черный кофе [ch'òrnyj kòfe] - cà phê đenBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này