культура


Bản dịch: văn hóa
Chuyển ngữ: [kul`tura]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này