магнитофон


Bản dịch: đài quay băng
Chuyển ngữ: [magnitafon]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này