Tự đăng ký

мать


Bản dịch: mẹ
Chuyển ngữ: [mat`]

Ví dụ về sử dụng

поймать машину [pajmàt' mashìnu] - bắt xe
принимать душ [prinimat` dush] - đi tắm
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này