Tự đăng ký

написать


Bản dịch: viết ra
Chuyển ngữ: [napisat`]

Ví dụ về sử dụng

Вы не могли бы это написать? [vy ni magli by èhta napisàt'] - Bạn có thể viết nó?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này