несчастье


Bản dịch: bất hạnh
Chuyển ngữ: [nischast`e]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này