новый


Bản dịch: mới cứng
Chuyển ngữ: [novyj]

Ví dụ về sử dụng

новый паспорт [nòvuj pàspart] - hộ chiếu mới
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này