Tự đăng ký

объяснять


Bản dịch: giải thích
Chuyển ngữ: [ab`yasnyat`]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này