одежда


Bản dịch: quần áo
Chuyển ngữ: [adezhda]

Ví dụ về sử dụng

рабочая одежда [rabochaya odezhda] - quần áo bảo hộ lao động
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này