Tự đăng ký

остановка


Bản dịch: bến xe
Chuyển ngữ: [astanovka]

Ví dụ về sử dụng

Какая это остановка? [kakàya èhta astanòfka] - Đây là ga gì?
Остановка 5 (10, 15) минут [astanofka 5 (10, 15) minut] - Xe đổ 5 (10, 15) phút
остановка автобуса [astanòfka aftòbusa] - bến đỗ xe buýtBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này