ответ


Bản dịch: câu trả lời
Chuyển ngữ: [atvet]

Ví dụ về sử dụng

В ответ на Ваше письмо от 25-го мая... [v atvèt na vàshe pis'mò at dvàdtsat' pyàtava màya] - Để trả lời cho lá thư của bạn ngày 25 tháng 5 ...
Извините за задержку с ответом. [izvinìti za zadèrshku s otvètom] - Xin lỗi bạn vì sự chậm trễ cho câu trả lời.
Спасибо за ваш ответ. [spasìba za vash atvèt] - Xin cảm ơn vì sự trả lời của bạn.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này