Tự đăng ký

откуда


Bản dịch: từ đâu
Chuyển ngữ: [atkuda]

Ví dụ về sử dụng

Откуда отходит автобус? [atkuda atkhodit aftobus?] - Xe buýt sẽ xuất hành từ đâu?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này