отсюда


Bản dịch: từ đây
Chuyển ngữ: [atsyuda]

Ví dụ về sử dụng

Далеко отсюда центр города? [dal`eko ats`yuda tsentr gorada?] - Trung tâm thành phố có cách xa đây không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này