отчество


Bản dịch: quê quán
Chuyển ngữ: [otchestvo]

Ví dụ về sử dụng

ФИО - Фамилия Имя Отчество [FIO - Familiya Imya Otchestvo] - ФИО - Họ, tên, tên theo tên bố
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này