переводчик


Bản dịch: phiên dịch viên
Chuyển ngữ: [perevodchik]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Мне нужен переводчик. [mn'eh nùzhin pirivòdchik] - Tôi cần tới phiên dịch.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này