Tự đăng ký

передать


Bản dịch: chuyển tới
Chuyển ngữ: [peredat`]

Thành phần câu văn: Глагол

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này