писатель


Bản dịch: nhà văn
Chuyển ngữ: [pisatel`]

Ví dụ về sử dụng

Ну, конечно, он писатель. [nu, kanèshna, on pisàtil'] - Vâng, tất nhiên anh ấy là một nhà văn.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này