Tự đăng ký

платить


Bản dịch: trả tiền
Chuyển ngữ: [platit`]

Ví dụ về sử dụng

Позвольте мне заплатить мою долю. [pàzvol'ti mne zaplatìt' mayù dòlyu] - Hãy cho phép tôi trả cho phần của tôi.
Я бы хотел оплатить кредитной картой. [ya by khatèl aplatìt' kredìtnaj kàrtoj] - Tôi muốn trả bằng thẻ tín dụng.
Я бы хотел оплатить наличными. [ya by khatèl aplatìt' nalìchnymi] - Tôi muốn trả bằng tiền mặt.
Я могу оплатить кредитной картой? [ya magù aplatìt' kridìtnaj kàrtaj] - Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng được không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này