поздравлять


Bản dịch: chúc mừng
Chuyển ngữ: [pazdravlyat`]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này