Tự đăng ký

полюбить


Bản dịch: yêu thích
Chuyển ngữ: [palyubit`]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này